Solo Exhibition at Pete-Art Gallery, Kyiv

On February 5-28, Pete-Art Gallery (Kyiv) shows a personal exhibition of paintings by the Ukrainian-born American artist Max Vityk, an active figure in the artistic life (international exhibitions, art fairs), whose works won recognition all over the world. His paintings are among top lots of the leading Western auctions of modern art. A number of works were acquired by Ukrainian museums.
 
Max Vityk’s creation features mutual influence of two cultures – American and Ukrainian. «Critics describe Vityk’s style as abstract neo-expressionism, with Bacon and Pollock, his «Anglo-American teachers», seen through the familiar maze of the Ukrainian visual mythology». (No. 3 (71) MARCH 2013 | ANTIKVAR).
 
The exhibition at Pete-Art Gallery is a retrospective of the artist’s work over the past five years. It features more than a dozen pieces of different arts and techniques. On display are bright and grand, deep, colorful and expressive paintings «Summer Landscape» (2011), «Tibet» (2011), that gave an impetus for the Subsoil series, 2014. Furthermore, Ukrainian spectators will for the first time see works of the Fragments series, 2014. It is a creative, sometimes fanciful burst of the author’s artistic fantasy – a series of accidental elements, auxiliary images, born as he was working on the main painting, later completed and shaped through combination of lines, contours, colors, in fact on pieces of cardboard. Those images grow independent, giving rise to new, unexpected associations.
 
 
 
З 5 по 28 лютого галерея «Піт-Арт» презентує персональну виставку живопису американського художника українського походження Макса Вітика. Він - активний учасник художнього процесу (міжнародні виставки, арт-ярмарки), його роботи здобули визнання в усьому світі. Його картини – серед топ-лотів провідних західних аукціонів сучасного мистецтва. Ряд робіт знаходяться у різних музеях України.
 
Творчість Макса Вітика – це взаємний вплив двох культур, американської та української. «Стиль Вітика критики називають абстрактним нео-експресіонізмом, в якому крізь рідні хащі української візуальної міфології проглядають Бекон и Поллок, його «англо-американські вчителі».  (№ 3 (71) БЕРЕЗЕНЬ 2013 | АНТИКВАР).
 
Виставка в галереї «Піт-Арт» - це ретроспектива творчості художника за останні п’ять років. Вона включає більше десяти робіт, виконаних у різній манері та техніці. В експозиції представлені яскраві й монументальні, глибокі, експресивні за кольоровою гамою живописні полотна «Літний краєвид» (2011), «Тибет» (2011), що дали поштовх для серії «Надра» (2014). Також вітчизняний глядач тут може вперше ознайомитись з роботами із серії «Фрагменти» (2014). Це креативний, іноді химерний спалах творчої фантазії художника – серія випадкових елементів, допоміжних образів, які з’явились під час роботи над основним полотном. Вони були доповнені й отримали свою форму завдяки поєднанню ліній, контурів, кольорів фактично на шматках картону. Але ці образи стають самостійними, даруючи нові, несподівані асоціації.